90-420 Łódź | ul. Andrzeja Struga 7 lok. 4 510 873 091 kancelaria@notariusz-lodz.com

Akt notarialny darowizna

  • Home
  • Darowizna u notariusza: Jak przebiega zawarcie darowizny w Kancelarii Notarialnej?

Darowizna u notariusza: Jak przebiega zawarcie darowizny w Kancelarii Notarialnej?

Umowa darowizny to jedna z najczęściej zawieranych umów w kancelarii notarialnej. Oświadczenie darczyńcy wymaga złożenia w formie aktu notarialnego. Są jednak sytuacje, w których ze względu na przedmiot umowy, szczególnej formy wymagają oświadczenia obu stron. Czym jest darowizna? Czy akt notarialny jest bezwzględnie wymagany w przypadku umowy darowizny? Jak przebiega cały proces i z jakimi wiąże się kosztami?

Darowizna u notariusza: Co to jest?

Artykuł 888 Kodeksu cywilnego definiuje umowę darowizny jako zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku, czyli nieodpłatnie. Jednocześnie zgodnie z artykułem 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, czyli każda umowa darowizny mieszkania, działki, gospodarstwa rolnego, będzie musiała mieć formę aktu notarialnego. Nieco inaczej sprawy mają się w przypadku darowania środków pieniężnych czy ruchomości. Wówczas darowizna może być zawarta w dowolnej formie, jeżeli jest wykonana. Wynika to z a artykułu 890 §1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Akt notarialny: Darowizna a wymagane dokumenty

Darowizna u notariusza przyjmuje formę aktu notarialnego. W zależności od przedmiotu umowy strony są zobowiązane do przedłożenia określonych dokumentów. W przypadku darowizny lokalu odrębnego notariusz wymagać będzie:
  • danych stron umowy darowizny: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności i przez jaki organ został wydany dokument tożsamości, PESEL, adres zamieszkania,
  • podstawy nabycia prawa do lokalu: akt notarialny, orzeczenie sądowe itp.,
  • wypisu z rejestru lokali,
  • wypisu z rejestru gruntów.

Darowizna a podatek: Jak opodatkowane są umowy darowizny?

Umowy darowizny są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn stosownie do ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wynika z tego, że darowizny własności rzeczy lup praw majątkowych w najbliższej rodzinie (na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochy) są zwolnione od podatku od spadków i darowizn, jeżeli obdarowany zgłosi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgłoszeniu podlegają również darowizny przekraczające kwotę wolną od podatku. Wyjątek stanowią darowizny w formie aktu notarialnego, w przypadku których to na notariuszu spoczywa obowiązek zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego.
90-420 Łódź | ul. Andrzeja Struga 7 lok. 4 kancelaria@notariusz-lodz.com 510 873 091