90-420 Łódź | ul. Andrzeja Struga 7 lok. 4 510 873 091 kancelaria@notariusz-lodz.com

Opłaty - Kancelaria Notarialna

Za dokonanie czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.1473), powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Notariusz jest w określonych przypadkach także płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Ponadto, w przypadku zamieszczenia w akcie notarialnym wniosku o dokonanie wpisów w księdze wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawcy stosowną opłatę sądową. Powyższe opłaty notariusz w całości odprowadza na rachunki bankowe właściwych instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

90-420 Łódź | ul. Andrzeja Struga 7 lok. 4 kancelaria@notariusz-lodz.com 510 873 091